เกี่ยวกับเรา

บริษัทริช โกลด์อินเตอร์เทรด จำกัด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ตามความตั้งใจของผู้บริหารบริษัท เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้สนใจทั่วไปที่ร่วมงานด้านต่าง ๆ กับบริษัท

วิสัยทัศน์

บริษัท ริชโกลด์อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิก ควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้กับชุมชน สืบสาน รักษาวิถีไทยให้คงอยู่คู่ไทยตลอดไป

พันธกิจ /วัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อการรองรับการใช้เงินคลิปโทเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency)
เทรดเงิน
สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับสมาชิกบริษัท
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
เพื่อรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้อยู่ควบคู่กับความเจริญที่ของประเทศและสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
รองรับและต่อยอดเงินสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสังคม

ภารกิจ / เป้าหมายของบริษัท

เพื่อให้คนไทยเกิดความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ และความอบอุ่นในระดับครอบครัว
ยกระดับการขายผลผลิตและกิจการในหมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็นรูปแบบของ “วิสาหกิจชุมชน”
เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารที่มีมาตรฐานสากลเพื่อกระจายสู่ระดับโลก
เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่และมีผู้สืบทอดต่อไป

วัฒนธรรมองค์กร

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
มีความซื่อสัตย์ อยู่แบบครอบครัว ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล และแบ่งปัน

หนังสือรับรอง